Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023- Operacje indywidualne (Drogi)

Dodano: 08:30, 13.11.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 

                                                                                               13.11.2023 r.
                                                                                              Data publikacji
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
• Termin: od 27.11.2023r. do 18.12.2023r.
• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
• Refundacja w wysokości: 
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
- do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
- do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.  
 
• Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 
III. Zakres tematyczny: 
 
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (§2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
 
IV.  Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 66.000,00 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 264.000,00 PLN.
 
VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.

ZAŁĄCZNIKI: 

 
1) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.PDF]
7) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja C. Operacje indywidualne - [POBIERZ] [*.PDF]
 
8) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2023 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]
 
9) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2023 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

X Wyprawa do Egiptu!

Dodano: 12:57, 05.09.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 Zapraszamy!!!

       

Zaproszenie - przegląd kulinarny

Dodano: 12:32, 05.09.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Serdecznie zapraszamy mieszkańców terenu "LGD - Przymierze Jeziorsko" na przegląd kulinarny organizowany w ramach projektu współpracy pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny". Szczegóły w zaproszeniu.

       

Ogłaszamy nabór uczestników w ramach projektu pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny"

Dodano: 14:49, 05.07.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Nabór uczestników do przeglądu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych w ramach projektu pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny" realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

Projekt skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych działajacych na rzecz obszarów wiejskich, które działają na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” tj. Gminy Burzenin, Gminy Sieradz, Gminy Warta oraz Gminy Pęczniew.

Szczegóły na plakacie.

UWAGA !!!!!

Dnia 07.07.2023r nastapiła zmiana Regulaminu: "Do przegłądu kwalifikują się KGW  oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz obszarów wiejskich widniejące w KRS lub Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR, na dzień 30 czerwca 2023"

---

Dokumenty do pobrania:

1)      Regulamin rekrutacji – [POBIERZ] [*.PDF]

2)      Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Projekt współpracy - "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR - podsumowanie

Dodano: 12:09, 30.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Tytuł projektu: "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu"

Działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 
Poddziałanie: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców partnerskich krajowych LGD w zakresie promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii w terminie do końca grudnia 2023r.
 
Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 
Opis projektu: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” wraz z "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania oraz zagranicznym partnerem GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GUADALTEBA (LGD GUADALTEBA) zrealizowało projekt współpracy pod nazwą "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR.
 
W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd studyjny dla 46 lokalnych liderów na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii. Z  obszaru „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania udział wzięło 26 lokalnych liderów natomiast z obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko" 20 Lokalnych liderów. Celem 5-dniowej wizyty studyjnej było wzmocnienie kapitału społecznego lokalnych liderów w zakresie promocji oraz ekologii.
 
Drugim zadaniem zrealizowanym wspólnie przez partnerskie krajowe LGD w ramach promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców był zakup pojemników na zużyte nakrętki. Zakupiono 16 pojemników na zużyte nakrętki -  8 sztuk dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania (po 1 pojemniku w każdej gminie członkowskiej) oraz 8 sztuk dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko" (po 2 pojemniki w każdej gminie członkowskiej). Na każdym z pojemników zainstalowano tablicę z informacją o finansowaniu projektu że środków unijnych.
 
Każdy z krajowych partnerów zrealizował zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym po jednym zadaniu indywidualnym, tj.: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania przeprowadziła Szkolenie dla 26 lokalnych liderów w zakresie OZE - Odnawialne źródła energii a Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zakupiło gadżety promocyjno – ekologiczne (pojemniki na zużyte baterie, zgniatarki do butelek, pendrive, notesy, długopisy, kubki, parasole, głośniki bluetooth, torby ekologiczne). W realizację projektu współpracy zaangażowany był 1 partner zagraniczny. Rolą zagranicznego partnera projektu współpracy było dzielenie się swoimi doświadczeniami z pozostałymi partnerami projektu.
 
Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego w liderach obszaru oraz wśród mieszkańców poprzez promowanie zachowań proekologicznych i skierowany jest do następujących grup docelowych: lokalni liderzy i LGD. Wartością dodaną projektu współpracy jest możliwość realizacji zadania na tak dużą skalę i zwiększenie obszaru odziaływania projektu. Realizacja projektu we wskazanym zakresie w partnerstwie wpłynie na ekonomikę projektu dzięki optymalizacji kosztów oraz jego wydajność dzięki najlepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich.
 
Galeria zdjęć: [ZOBACZ]
 
 

   

Konkurs „Przyjazna wieś”

Dodano: 10:11, 30.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! "Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 
 
Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:
 
Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.
 
Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:
 
Kategoria I
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
Kategoria II
Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja społeczna
Kategoria III
Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu
 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 sierpnia 2023 roku!
 
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: [PRZEJDŹ]
 
 
 

   

Wyjazd studyjny Hiszpania-LGD Guadalteba

Dodano: 13:04, 15.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

W ramach projektu współpracy pn.: "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" w dniach 01-05.06.2023 r. odbył się wyjazd studyjny dla 46 lokalnych liderów z obszaru „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszenia "LGD-Przymierze Jeziorsko" na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii.

W ramach wyjazdu odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD Guadalteba. Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami i projektami, które każda z partnerskich LGD realizuje na swoich terenach. Kolejnym punktem było zwiedzanie uroczych zakątków i atrakcji Malagi oraz okolicznych andaluzyjskich miasteczek. Nie zabrakło również czasu na relaks i morską kąpiel. Zanim udaliśmy się w drogę powrotną odwiedziliśmy jeszcze winnicę i farmę fotowoltaiczną.

Wyjazd studyjny na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii był niezwykle inspirujący dla uczestników. Upłynął pod znakiem promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.

Operacja pn.:Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

   

Nabór uczestników w ramach projektu pn. „Projekt Ekologiczny i Kulturalny”

Dodano: 09:23, 05.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymerze Jeziorsko" zaprasza lokalnych liderów z terenu działania LGD tj.: przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń, członków LGD, sołtysów, a także rolników, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych tematyką wizyty do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska w woj. wielkopolskim, która odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2023 r. w ramach operacji pn.: „Projekt Ekologiczny i Kulturalny”o akronimie: proEKOiKUL, realizowanej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz w siedzibie LGD Przymierze Jeziorsko w godzinach otwarcia biura do dnia 16 czerwca 2023 r. lub do momentu wyczerpania liczby miejsc. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przewidujemy udział 45 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów.

---

Dokumenty do pobrania:

1)      Ramowy program wyjazdu  – [POBIERZ] [*.PDF]

2)      Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej.

Dodano: 13:45, 17.04.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 2/2023 w zakresie "Rozwoju działalności gospodarczej" po ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" dokonanej w dn. 14.04.2023r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 14.04.2023r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodano: 13:17, 17.04.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2023 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” po ocenie przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” dokonanej w dniu 14.04.2023r.

 

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 14.04.2023r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Nabór uczestników w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu”.

Dodano: 08:32, 04.04.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Nabór uczestników w ramach projektu pn.: „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

Projekt skierowany jest do lokalnych liderów z obszaru LGD tj. Gminy Burzenin, Gminy Pęczniew, Gminy Sieradz i Gminy Warta.

Szczegóły na plakacie.

---

Dokumenty do pobrania:

1)      Regulamin rekrutacji – [POBIERZ] [*.PDF]

2)      Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej

Dodano: 11:01, 17.02.2023 r.
Przez: Pracownik LGD
                                                                                                 17.02.2023r.
                                                                                              Data publikacji
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
  • Termin: od 06.03.2023r. do 28.03.2023r.
  • Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
  • Refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł kwoty wnioskowanej. 
  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

III. Zakres tematyczny: 
 
Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV.  Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
  • spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
  • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
  1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
  2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 83.994,12 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 335.976,48 PLN. 

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, 
ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 
 
INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 1-4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 3, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 3, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
8) Formularz wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]
 
11) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - [POBIERZ] [*.PDF]
 
12) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
13) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.PDF]
 
14) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja B. Rozwój działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.PDF] 
 
15) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]

16) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023- Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 08:39, 17.02.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

                                                                           Data publikacji: 17.02.2023r.

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
Termin: od 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r.
Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
Premia w wysokości: 100 tys. zł. 

III. Zakres tematyczny: 
 
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV.  Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
 
VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 66.000,00 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 264.000,00 PLN.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 
 
 
INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 1, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 2, ppkt 1 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 3, ppkt 1-4  - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 4, ppkt 1-7 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Formularz wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 5, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 6, ppkt 1 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]
 
8) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencj [POBIERZ] [*.PDF]
 
9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
10) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.PDF]
 
11) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja A. Podejmowanie działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.PDF]
 
12) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]
 
13) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - Ostrów Warcki, 08.02.2023r.

Dodano: 14:23, 01.02.2023 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 8 lutego 2023r. (środa) w hotelu SUPERFALA - Ostrów Warcki 177, 98-290 Warta w godzinach od 13:00 do 17:00 (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 2 lutego 2023 r.

   

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”.

Dodano: 13:49, 02.01.2023 r.
Przez: Pracownik LGD
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 19 stycznia 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 16.01.2023 r.)
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5820-webinarium-pn-moj-prad-dofinansowanie-mikroinstalacji-fotowoltaicznych pod przyciskiem „Weź udział”. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

 

 

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023