Aktualności

Projekt współpracy - "Projekt Ekologiczny i Kulturalny" - akronim proEKOiKUL - podsumowanie

Dodano: 10:16, 22.12.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Typ projektu: Projekt współpracy krajowy

Tytuł projektu: "Projekt Ekologiczny i Kulturalny"
 
Działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 
Poddziałanie: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Cel operacji: Podniesienie jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszarów partnerskich LGD w zakresie kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów oraz ochrony środowiska.
 
Opis projektu: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” wraz z partnerem - Lokalną Grupą Działania "Podkowa" zrealizowało projekt współpracy pod nazwą "Projekt Ekologiczny i Kulturalny" - akronim proEKOiKUL.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:
1. Montaż czujników jakości powietrza oraz zakup stacji do segregacji odpadów.
2. Organizacja wyjazdu studyjnego oraz przeprowadzenie przeglądu kulinarnego.
3. Wydanie albumu promocyjno-informacyjnego.
4. Zakup eko-gadżetów, kalendarzy oraz produktów lokalnych.
Każdy z krajowych partnerów zrealizował zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów w ramach PROW na lata 2014-2020
 
1. Montaż czujników jakości powietrza oraz zakup stacji do segregacji odpadów.
W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano 9 czujników badających jakość powietrza wraz z tablicami LED dostarczając lokalnym społecznościom realnych informacji na temat środowiska, w którym żyją. Czujniki wraz z tablicami LED zamontowane zostały w miejscach wskazanych przez samorządy gmin - po 1 sztuce w każdej gminie - odpowiednio 4 sztuki na obszarze działania Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" oraz 5 sztuk na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Podkowa". Tablica LED wyświetla datę, godzinę, lokalizację sensora, temperaturę, wilgotność, ciśnienie, stężenie pyłów zawieszonych PM1, PM2,5, PM 10 oraz komunikat dot. jakości powietrza. Komunikaty wyświetlane są w kolorze uzależnionym od aktualnej jakości powietrza.
Dodatkowo, 14 stacji do segregacji odpadów znalazło swoje miejsce w szkołach i urzędach z obszaru działania partnerów projektu, promując ideę ekologii na co dzień. Odpowiednio 4 sztuki na obszarze działania Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" oraz 10 sztuk na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Podkowa".
 
2. Organizacja wyjazdu studyjnego oraz przeprowadzenie przeglądu kulinarnego.
Drugim zadaniem zrealizowanym przez partnerskie krajowe LGD był wyjazd studyjny dla 90 lokalnych liderów na teren Wielkopolski - do LGD „Krajna Złotowska”. W dniach 13-15 czerwca 2023 r. wzięło w nim udział 45 lokalnych liderów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Podkowa", natomiast 20-22 czerwca 2023 r. 45 lokalnych lidrów z obszaru działania Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko". Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń, pomysłów oraz zaczerpnięcie inspiracji, które warto przenieść na własny teren.
Projekt Ekologiczny i Kulturalny to wielkie święto organizacji pozarządowych. Aż 98 kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych oraz stowarzyszeń z terenu LGD „Przymierze Jeziorsko” i LGD „Podkowa” spotkało się 12 września 2023 r. w Ostrowie Warckim podczas finału przeglądu kulinarnego. Był to czas pełen dobrej energii, rozmów i wspólnego świętowania. Organizacje zaprezentowały potrawy kuchni polskiej, za które otrzymały nagrody w formie talonów o wartości 5000 zł. Łączna wartość nagród to aż 490 000 zł.
 
3. Wydanie albumu promocyjno-informacyjnego.
Zwieńczeniem projektu było wydanie albumu kulinarnego, który zawiera nie tylko przepisy prezentowanych w przeglądzie kulinarnym potraw, ale także opisy wszystkich organizacji biorących udział w przeglądzie.
 
4. Zakup eko-gadżetów, kalendarzy oraz produktów lokalnych.
Pozostając w tematyce eko, lokalne grupy działania zakupiły od lokalnych firm i twórców ze swojego terenu gadżety promocyjne, które są dostępne w biurach partnerskich LGD:
– naturalne mydła robione ręcznie, a także shoty kąpielowe,
– świece woskowe wykonane ręcznie z wosku pszczelego,
– herbaty ziołowe posiadające certyfikat AGROBIOTEST PL- EKO -07-03147,
– lalki w stroju ludowym szyte ręcznie,
– eko pendrive wykonany z drewna; torby bawełniane; kalendarze trójdzielne. 
 
Galeria zdjęć: [ZOBACZ]
 
 

   

Życzenia Bożonarodzeniowe!

Dodano: 09:44, 22.12.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 .

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2023- Operacje indywidualne (Drogi)

Dodano: 08:30, 13.11.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 

                                                                                               13.11.2023 r.
                                                                                              Data publikacji
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
• Termin: od 27.11.2023r. do 18.12.2023r.
• Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
• Refundacja w wysokości: 
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
- do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność gospodarczą,
- do 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych podmiotów.  
 
• Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przepisu tego nie stosuje się do jednostek sektora finansów publicznych.
 
III. Zakres tematyczny: 
 
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych (§2 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).
 
IV.  Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
• spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
• osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 66.000,00 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 264.000,00 PLN.
 
VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.

ZAŁĄCZNIKI: 

 
1) Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja – pkt. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne) - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.PDF]
7) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja C. Operacje indywidualne - [POBIERZ] [*.PDF]
 
8) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2023 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]
 
9) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 3/2023 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

X Wyprawa do Egiptu!

Dodano: 12:57, 05.09.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 Zapraszamy!!!

       

Zaproszenie - przegląd kulinarny

Dodano: 12:32, 05.09.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Serdecznie zapraszamy mieszkańców terenu "LGD - Przymierze Jeziorsko" na przegląd kulinarny organizowany w ramach projektu współpracy pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny". Szczegóły w zaproszeniu.

       

Ogłaszamy nabór uczestników w ramach projektu pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny"

Dodano: 14:49, 05.07.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Nabór uczestników do przeglądu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych w ramach projektu pn.: "Projekt ekologiczny i kulturalny" realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

Projekt skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych działajacych na rzecz obszarów wiejskich, które działają na terenie gmin członkowskich Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” tj. Gminy Burzenin, Gminy Sieradz, Gminy Warta oraz Gminy Pęczniew.

Szczegóły na plakacie.

UWAGA !!!!!

Dnia 07.07.2023r nastapiła zmiana Regulaminu: "Do przegłądu kwalifikują się KGW  oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz obszarów wiejskich widniejące w KRS lub Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez ARiMR, na dzień 30 czerwca 2023"

---

Dokumenty do pobrania:

1)      Regulamin rekrutacji – [POBIERZ] [*.PDF]

2)      Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Projekt współpracy - "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR - podsumowanie

Dodano: 12:09, 30.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Tytuł projektu: "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu"

Działanie: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
 
Poddziałanie: 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Cel operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego wśród mieszkańców partnerskich krajowych LGD w zakresie promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii w terminie do końca grudnia 2023r.
 
Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
 
Opis projektu: Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko” wraz z "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania oraz zagranicznym partnerem GRUPO DE ACCIÓN LOCAL GUADALTEBA (LGD GUADALTEBA) zrealizowało projekt współpracy pod nazwą "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" - akronim OZEiPR.
 
W ramach realizacji projektu odbył się wyjazd studyjny dla 46 lokalnych liderów na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii. Z  obszaru „Między Prosną a Wartą” – Lokalna Grupa Działania udział wzięło 26 lokalnych liderów natomiast z obszaru Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko" 20 Lokalnych liderów. Celem 5-dniowej wizyty studyjnej było wzmocnienie kapitału społecznego lokalnych liderów w zakresie promocji oraz ekologii.
 
Drugim zadaniem zrealizowanym wspólnie przez partnerskie krajowe LGD w ramach promowania zachowań proekologicznych wśród mieszkańców był zakup pojemników na zużyte nakrętki. Zakupiono 16 pojemników na zużyte nakrętki -  8 sztuk dla „Między Prosną a Wartą” – Lokalnej Grupy Działania (po 1 pojemniku w każdej gminie członkowskiej) oraz 8 sztuk dla Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania-Przymierze Jeziorsko" (po 2 pojemniki w każdej gminie członkowskiej). Na każdym z pojemników zainstalowano tablicę z informacją o finansowaniu projektu że środków unijnych.
 
Każdy z krajowych partnerów zrealizował zadania proporcjonalnie do posiadanych budżetów w ramach PROW na lata 2014-2020, w tym po jednym zadaniu indywidualnym, tj.: "Między Prosną a Wartą" - Lokalna Grupa Działania przeprowadziła Szkolenie dla 26 lokalnych liderów w zakresie OZE - Odnawialne źródła energii a Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” zakupiło gadżety promocyjno – ekologiczne (pojemniki na zużyte baterie, zgniatarki do butelek, pendrive, notesy, długopisy, kubki, parasole, głośniki bluetooth, torby ekologiczne). W realizację projektu współpracy zaangażowany był 1 partner zagraniczny. Rolą zagranicznego partnera projektu współpracy było dzielenie się swoimi doświadczeniami z pozostałymi partnerami projektu.
 
Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego w liderach obszaru oraz wśród mieszkańców poprzez promowanie zachowań proekologicznych i skierowany jest do następujących grup docelowych: lokalni liderzy i LGD. Wartością dodaną projektu współpracy jest możliwość realizacji zadania na tak dużą skalę i zwiększenie obszaru odziaływania projektu. Realizacja projektu we wskazanym zakresie w partnerstwie wpłynie na ekonomikę projektu dzięki optymalizacji kosztów oraz jego wydajność dzięki najlepszemu wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich.
 
Galeria zdjęć: [ZOBACZ]
 
 

   

Konkurs „Przyjazna wieś”

Dodano: 10:11, 30.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich zaprasza do udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! "Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 
 
Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:
 
Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.
 
Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:
 
Kategoria I
Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
Kategoria II
Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja społeczna
Kategoria III
Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu
 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 sierpnia 2023 roku!
 
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: [PRZEJDŹ]
 
 
 

   

Wyjazd studyjny Hiszpania-LGD Guadalteba

Dodano: 13:04, 15.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

W ramach projektu współpracy pn.: "Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu" w dniach 01-05.06.2023 r. odbył się wyjazd studyjny dla 46 lokalnych liderów z obszaru „Między Prosną a Wartą” – Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszenia "LGD-Przymierze Jeziorsko" na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii.

W ramach wyjazdu odbyło się spotkanie z przedstawicielami LGD Guadalteba. Podczas spotkania dzieliliśmy się doświadczeniami i projektami, które każda z partnerskich LGD realizuje na swoich terenach. Kolejnym punktem było zwiedzanie uroczych zakątków i atrakcji Malagi oraz okolicznych andaluzyjskich miasteczek. Nie zabrakło również czasu na relaks i morską kąpiel. Zanim udaliśmy się w drogę powrotną odwiedziliśmy jeszcze winnicę i farmę fotowoltaiczną.

Wyjazd studyjny na teren partnerskiej LGD Guadalteba w Hiszpanii był niezwykle inspirujący dla uczestników. Upłynął pod znakiem promocji obszarów oraz ochrony środowiska i odnawialnych źródeł pozyskiwania energii.

Operacja pn.:Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

 

   

Nabór uczestników w ramach projektu pn. „Projekt Ekologiczny i Kulturalny”

Dodano: 09:23, 05.06.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Przymerze Jeziorsko" zaprasza lokalnych liderów z terenu działania LGD tj.: przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, lokalnych stowarzyszeń, członków LGD, sołtysów, a także rolników, przedsiębiorców i mieszkańców zainteresowanych tematyką wizyty do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej na teren Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska w woj. wielkopolskim, która odbędzie się w dniach 20-22 czerwca 2023 r. w ramach operacji pn.: „Projekt Ekologiczny i Kulturalny”o akronimie: proEKOiKUL, realizowanej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą telefoniczną poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz w siedzibie LGD Przymierze Jeziorsko w godzinach otwarcia biura do dnia 16 czerwca 2023 r. lub do momentu wyczerpania liczby miejsc. O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe studyjnym decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przewidujemy udział 45 osób. Szczegółowe informacje można uzyskać u organizatorów.

---

Dokumenty do pobrania:

1)      Ramowy program wyjazdu  – [POBIERZ] [*.PDF]

2)      Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

 

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej.

Dodano: 13:45, 17.04.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 2/2023 w zakresie "Rozwoju działalności gospodarczej" po ocenie przez Radę Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" dokonanej w dn. 14.04.2023r.

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 14.04.2023r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Ogłoszenie o wynikach oceny wniosków w ramach naboru 1/2023 – Podejmowanie działalności gospodarczej.

Dodano: 13:17, 17.04.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

 Poniżej zamieszczamy wyniki oceny wraz z pełną dokumentacją naboru nr 1/2023 w zakresie „Podejmowanie działalności gospodarczej” po ocenie przez Radę Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” dokonanej w dniu 14.04.2023r.

 

Załączniki: 

1) Protokół z posiedzenia Rady z dn. 14.04.2023r. [POBIERZ] [*.PDF]

2) Lista operacji zgodnych i niezgodnych z LSR [POBIERZ] [*.PDF]

3) Lista operacji wybranych [POBIERZ] [*.PDF]

4) Lista operacji niewybranych [POBIERZ] [*.PDF]

5) Formularz protestu od decyzji Rady [POBIERZ] [*.DOCX]

   

Nabór uczestników w ramach projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu”.

Dodano: 08:32, 04.04.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

Nabór uczestników w ramach projektu pn.: „Odnawialne Źródła Energii i Promocja Regionu” realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego PROW na lata 2014 - 2020. 

Projekt skierowany jest do lokalnych liderów z obszaru LGD tj. Gminy Burzenin, Gminy Pęczniew, Gminy Sieradz i Gminy Warta.

Szczegóły na plakacie.

---

Dokumenty do pobrania:

1)      Regulamin rekrutacji – [POBIERZ] [*.PDF]

2)      Formularz zgłoszeniowy - [POBIERZ] [*.PDF]

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2023 - Rozwój działalności gospodarczej

Dodano: 11:01, 17.02.2023 r.
Przez: Pracownik LGD
                                                                                                 17.02.2023r.
                                                                                              Data publikacji
 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
  • Termin: od 06.03.2023r. do 28.03.2023r.
  • Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
  • Refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł kwoty wnioskowanej. 
  • Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

III. Zakres tematyczny: 
 
Rozwój działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV.  Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
  • spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
  • osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
  1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
  2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.

VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 83.994,12 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 335.976,48 PLN. 

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz  Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, 
ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 
 
INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
 1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 1-4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 1, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 3, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Instrukcja wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 3, ppkt 3 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 4 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
7) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/nabywcy - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
8) Formularz wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja I.  Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Inne/Własne), pkt. 6, ppkt 5 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
10) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]
 
11) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencji - [POBIERZ] [*.PDF]
 
12) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
13) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.PDF]
 
14) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja B. Rozwój działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.PDF] 
 
15) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]

16) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2023- Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2023 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Dodano: 08:39, 17.02.2023 r.
Przez: Pracownik LGD

                                                                           Data publikacji: 17.02.2023r.

 
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
I. Termin i miejsce składania wniosków:
 
Termin: od 06.03.2023 r. do dnia 28.03.2023 r.
Godz. składania: od 8:30 do 14:30 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta.
 
II. Forma wsparcia: 
 
Premia w wysokości: 100 tys. zł. 

III. Zakres tematyczny: 
 
Podejmowanie działalności gospodarczej (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570).

IV.  Warunki udzielenia wsparcia: 
 
Aby wniosek mógł zostać wybrany przez LGD do finansowania, musi spełnić warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz. 1570, a ponadto:
 
spełnić warunki oceny zgodności z LSR, 
osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.
 
Wnioski wraz z załącznikami (wykaz obowiązujących załączników podany jest w formularzach wniosków) należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie Stowarzyszenia wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 
 
V. Kryteria wyboru projektów.
 
Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl 
Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji.

VI. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji: 
 
1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze.
2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.
 
VII. Limit środków w ogłoszonym naborze wynosi: 66.000,00 Euro - co przy kursie indykatywnym 1 euro = 4 PLN odpowiada kwocie: 264.000,00 PLN.

VIII. Formularze wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność wraz z instrukcjami oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia. 
 
Dostępne są na stronie Zarządu Województwa Łódzkiego - www.lodzkie.pl, ARiMR - www.arimr.gov.pl oraz Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” www.przymierzejeziorsko.pl
 
Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, tel. (43) 829 48 79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl 
 
Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl 
 
 
INFORMACJA DODATKOWA: 
 
W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina wpłynięcia wniosku.
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 1, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 2, ppkt 1 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
3) Biznesplan oraz informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 3, ppkt 1-4  - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 4, ppkt 1-7 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
5) Formularz wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 5, ppkt 1-2 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - Sekcja II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (Premie), pkt. 6, ppkt 1 - [Przejdz na stronę ARiMR]
 
7) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - [Przejdź na stronę UOKiK]
 
8) Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie elektronicznego sposobu korespondencj [POBIERZ] [*.PDF]
 
9) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych - [POBIERZ] [*.PDF]
 
10) Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - [POBIERZ] [*.PDF]
 
11) Lokalne Kryteria Wyboru - Sekcja A. Podejmowanie działalności gospodarczej - [POBIERZ] [*.PDF]
 
12) Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023 - Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia - [POBIERZ] [*.PDF]
 
13) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2023 - Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji - [POBIERZ] [*.PDF]
 

   

Warsztat refleksyjny dotyczący realizacji LSR i działalności LGD - Ostrów Warcki, 08.02.2023r.

Dodano: 14:23, 01.02.2023 r.
Przez: Sławomir Szewczyk

Zapraszamy Państwa na warsztat refleksyjny*, który realizujemy w ramach ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD na lata 2014-2020. 

Warsztat odbędzie się 8 lutego 2023r. (środa) w hotelu SUPERFALA - Ostrów Warcki 177, 98-290 Warta w godzinach od 13:00 do 17:00 (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Warsztat poprowadzi Pan Mariusz Wachowicz, socjolog, ekspertw analizie danych, koordynator międzynarodowych projektów badawczych, założyciel Stowarzyszenia Propagowania Badań Społecznych OMIKRON.

* - Warsztat refleksyjny to element ewaluacji wewnętrznej on-going wprowadzony do realizacji w LGD Wytyczną Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Wytyczna 5/3/2017 z 18 sierpnia 2017 r.). Zgodnie z nią oraz Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji LSR, na początku każdego roku LGD dokonuje ewaluacji wewnętrznej, której kulminacyjnym punktem jest przeprowadzanie ćwiczeń analityczno-refleksyjnych mających na celu dokonanie bieżącej analizy procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR. Celem warsztatu jest lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. Rozważania przeprowadzone w trakcie warsztatów mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań – jeśli to będzie konieczne – oraz stanowią wkład w ewaluację ex-post.

Uczestnikami warsztatu będą pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu, Rady LGD, Komisji Rewizyjnej, członkowie LGD, przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego z obszaru działania, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialny za PROW i RLKS oraz przedstawiciel innego LGD.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa (telefonicznie lub e-mailowo) do dnia 2 lutego 2023 r.

   

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”.

Dodano: 13:49, 02.01.2023 r.
Przez: Pracownik LGD
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 19 stycznia 2023 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 16.01.2023 r.)
 
W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5820-webinarium-pn-moj-prad-dofinansowanie-mikroinstalacji-fotowoltaicznych pod przyciskiem „Weź udział”. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

 

 

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024